Ons privacybeleid

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Spectrum Advies & Design B.V., hierna Spectrum te noemen, mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Spectrum de plicht om haar klanten en medewerkers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Spectrum worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Spectrum vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Spectrum in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Spectrum expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Spectrum gebruikt en het doel van het gebruik

Spectrum verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Spectrum, u aanmeldt voor nieuwsbrieven van Spectrum of een werknemer van Spectrum bent.

Spectrum verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, plaatst foto’s op de website en in het geval u werknemer bent ook een kopie ID-bewijs, BSN-nummer en u bankgegevens.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Spectrum sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Spectrum verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Spectrum - organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Spectrum met u heeftgesloten;
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Spectrum verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Spectrum worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Spectrum beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Spectrum om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Spectrum hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Spectrum verstrekte persoonsgegevens;
 • Spectrum heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Spectrum hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Spectrum zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Na uitdiensttreding van medewerkers worden persoonsgegevens eveneens vijf jaar bewaard, daarna worden deze vernietigd.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kun u dit per email bij info@spectrumadvies.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Spectrum.

Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kun u contact met Spectrum opnemen en probeert Spectrum er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Contactgegevens

 • Spectrum Advies & Design B.V. Midden Engweg 37a, 3882 TS Putten
 • +31341359000
 • info@spectrumadvies.nl

Uiteraard zal Spectrum ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Spectrum Nederland

Midden Engweg 37a
3882 TS Putten
+31 341 35 90 00
info@spectrumadvies.nl

Spectrum België

+32 472 98 40 63